Our Management

Our Management

スタッフ紹介

理事長

カドカ・インドラ・バハドゥル

Khadka Endra Bahadur

学校長

浅沼 泰

Toru Asanuma

副校長

貞安 剛

Go Sadayasu

Copyright © Koriyama Gakuen Educational Foundation